Culture Management

Kultura organizacije u rukama HR-a: Kako da ne bude nemoguća misija

Dragana Mitrić - Aćimović  \  Jun Tue, 20

Počnimo priču naizgled jednostavnim pitanjem: ko upravlja organizacionom kulturom u vašoj kompaniji?

Lider? HR? Svi? Zamisliću da dajete neki od ovih odgovora.

Hajde sada da vidimo kako ste došli do tog odgovora. Kriterijumi po kojima deluje najrazumnije procenjivati ko upravlja kulturom su verovatno:

 1. Uticaj na kulturu koji ima osoba na datoj poziciji;
 2. Struktura posla i zastupljenost aktivnosti koje se mogu podvesti pod culture management.

Za mene culture management (CM) znači aktivnosti kojima je cilj podržavanje i usmeravanje razvoja organizacione kulture u pravcu željene, a u skladu sa strategijom organizacije. Aktivnosti u okviru CM se tako mogu grubo klasifikovati kao:

 1. Dijagnostika organizacione kulture,
 2. Sagledavanje uloge kulture u ostvarivanju organizacijske strategije i ciljeva, kao i profilisanje željenje kulture i ciljeva u domenu organizacione kulture,
 3. Izrada akcionog plana, intervencije u organizaciji i praćenje rezultata,
 4. Podržavanje željene kulture, i
 5. Komuniciranje kulture ka stejkholderima.

Kada se vratimo korak nazad, videćemo da po kriterijumu uticaja na kulturu lider sigurno ima primat, ali kada je reč o tome na šta se troši radni dan i koliko se investira vremena u proces, HR je taj koji upravlja kulturom. Njega obično zapadne veći deo posla i veća involviranost u CM. Neki od autoriteta u HR-u, teoretičara i praktičara zagovaraju čak i ideju da HR treba samoinicijativno da preuzme vođenje kulture. Oni će reći da je uloga „pravih lidera“ samo da podrže takvu inicijativu i mešaju se što manje. Ovakvi inputi stižu ka HR profesionalcima iz dva razloga: 1) prepoznato je da dobar deo lidera nema vremena ili volje da se strateški bavi kulturom, i 2) traži se „ulaznica“ sa kojom će HR u organizacijama dobiti stvarno bolju, strateški važnu poziciju.

Ipak, ova vrsta „otimanja“ upravljanja kulturom obojena dobrom namerom je nažalost osuđena na neuspeh. Nemoguća misija u kojoj će HR uvek sagoreti. Metaforično se može opisati primerom gde vi pokušate da u kući roditelja samoinicijativno pospremite sobe, napravite novi razmeštaj i promenite fasadu. Želite da preuređivanjem napravite modernu kuću, poput one u komšiluku kojoj su se i roditelji divili. U takvoj situaciji mogli biste očekivati već drugi dan da će vas roditelji gledati popreko što menjate nešto što su oni lepo napravili i pravite se da ste pametniji od njih. Preispitivaće vaše namere. Šta će fotelja u drugoj sobi? Nisu navikli tako. Treba im baš tu gde je bila. Ok je sređivanje kuće, ali nisu oni imali baš to na umu. Gunđaće za vama, a tu i tamo i vratiti komad nameštaja koji ste pomerili. Do kraja nedelje najuriće vas iz kuće. Vrlo često i ako su na početku klimnuli glavom kada ste im rekli šta ste rešili da napravite.

Dakle, verovatnoća da će HR loše da se provede na kraju ove priče je velika. Osnivači i lideri su ti koji imaju najveći uticaj na kulturu i koji je dobrom merom oblikuju, čak i kada toga nisu svesni. Oni su rol modeli i donosioci odluka koje su je napravile takvom kakva jeste. Teško će napraviti neki značajniji zaokret po tuđoj inicijativi. Dešavaće se da donose odluke koje se potpuno kose sa onim što je vizija HR-a za kulturu. Razloga je više, a jedan od njih je i taj što osnivači i lideri uglavnom nisu istog profila i ugla gledanja kao HR.

 Neki od vas će reći da je problem zapravo samo tu kad lideri i HR ne sednu i lepo se dogovore. Slažem se da možemo stvari posmatrati i tako. Međutim, istinsko staranje o kulturi traži dosta vremena. Bar jedan sastanak nedeljno sa agendom na kojoj je isključivo kultura. U malo organizacija je ovo slučaj. To bi značilo i da je culture management formalno prepoznat u opisu posla i kod lidera i kod HR-a. Takođe i kod onih koji upravljanje kulturom podržavaju sa drugih pozicija: rukovodilaca departmana, zaposlenih u marketingu i sl.

            Iz navedenog razloga su se u svetu pre više godina pojavile role koje svojim nazivom i opisom posla govore o potrebi aktivnog staranja za kulturu organizacije. Najveći broj njih je lociran u HR-u, a jedan deo i u marketing departmanima. Reč culture tako se javlja u pozicijama Culture officer, Culture manager, People and Culture Manager, Talent and Culture Manager, Employee Communication and Culture Manager, Chief Culture Officer, itd.

            Sa ovim pozicijama ne govorimo više samo o usklađivanju regrutacije i selekcije sa vrednostima organizacije, programima onboardinga u koje je uključena kultura ili sličnom. Ako pogledate šta je navedeno u klasifikaciji aktivnosti koje podrazumeva culture management, vidite koliko zapravo tu ima posla za nekoga u HR-u. Samo neka od znanja koja su “must have” na datim pozicijama tiču se upravljanja promenama i organizacione kulture.

            Pred HR je stavljen veliki posao, želeo on to ili ne. Bitno je osvestiti da za uspešno upravljanje organizacionom kulturom ipak postoje neki preduslovi:

 • Prepoznatost HR-a kao važnog učesnika u upravljanju kulturom kroz naziv, opis pozicije i distribuciju radnog vremena u organizaciji,
 • Spremnost lidera i onih u CM rolama na istinski partnerski odnos,
 • Kompetentnost za upravljanje kulturom od strane svih aktivnih učesnika procesa,
 • Svest o postojanju problema i/ili slabosti u kulturi organizacije, i
 • Svest da se kulturom može i mora upravljati, jer je ona živa stvar.

Sa aktivnim učešćem u upravljanju kulturom i blagoslovom menadžmenta da se okrene tome, HR postaje istinski partner. Ova vrsta obaveze nosi puno odgovornosti, zahteva specifičnu edukaciju i ozbiljnu posvećenost organizacionoj kulturi, ali stvara i uzbudljivu perspektivu za sve one koji će se identifikovati u budućnosti kroz reč culture.

 

Autor:

Dr Dragana Mitrić – Aćimović, I/O psiholog,

CEO & Senior Culture Consultant Centra Culture Impact

 

Naš program Culture Management Academy 2020. se završava ovih dana prezentacijom završnih radova. Pogledajte kako je izgledao i javite nam se kada se bude okupljala nova grupa polaznika početkom 2021. godine. https://culturemanagement.rs/culture-management-academy